Lưu ý quan trọng:
Hầu hết các thành phố nằm trong khu Australian Central Daylight Time (ACDT) quan sát Thời gian tiết kiệm ánh sáng trong suốt mùa hè.
Vì vậy, hầu hết các thành phố đang sử dụng Australian Central Standard Time (ACST).

Ví dụ về vị trí: Adelaide
Sử dụng thanh tìm kiếm ở trên để tìm kiếm thành phố và không theo thời gian vùng.