Lưu ý quan trọng:
Hầu hết các thành phố nằm trong khu Atlantic Daylight Time (ADT) quan sát Thời gian tiết kiệm ánh sáng trong suốt mùa hè.
Vì vậy, hầu hết các thành phố đang sử dụng Atlantic Standard Time (AST).

Ví dụ về vị trí: Hamilton
Sử dụng thanh tìm kiếm ở trên để tìm kiếm thành phố và không theo thời gian vùng.