Lưu ý quan trọng:
Hầu hết các thành phố nằm trong Australian Eastern Daylight Time (AEDT) khu vực hiện đang quan sát Thời gian tiết kiệm ánh sáng.
Vì vậy, hầu hết các thành phố đang sử dụng Australian Eastern Standard Time (AEST).

Ví dụ về vị trí: Sydney
Sử dụng thanh tìm kiếm ở trên để tìm kiếm thành phố và không theo thời gian vùng.