Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
-34.61315
-58.37723
31 mét (101.71 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Á Căn Đình (Argentina)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -3 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2020