Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
32.29149
-64.77797
0 mét (0 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Bermuda

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -4 giờ