Quy ước giờ mùa hè ở Tupiza

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -4 giờ