Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
-15.77972
-47.92972
1136 mét (3727.03 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Ba Tây (Bra-xin)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT -3 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này