Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
11.56245
104.91601
20 mét (65.62 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Cam-pu-chia

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +7 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2021