Quy ước giờ mùa hè ở Nkongsamba

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +1 giờ