Quy ước giờ mùa hè ở Hanga Roa

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -6 giờ