Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
39.9075
116.39723
49 mét (160.76 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Trung Hoa

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +8 giờ