Quy ước giờ mùa hè ở Matanzas

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -5 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này