Quy ước giờ mùa hè ở Công-gô (DRC)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +1 giờ