Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
-4.32459
15.32146
283 mét (928.48 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Công-gô (DRC)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +1 giờ