Quy ước giờ mùa hè ở Kamina

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +2 giờ