Quy ước giờ mùa hè ở Santa Cruz de Barahona

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -4 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2021