Lưu ý quan trọng:
Hầu hết các thành phố nằm trong khu Eastern Greenland Summer Time (EGST) quan sát Thời gian tiết kiệm ánh sáng trong suốt mùa hè.
Vì vậy, hầu hết các thành phố đang sử dụng East Greenland Time (EGT).

Ví dụ về vị trí:
Sử dụng thanh tìm kiếm ở trên để tìm kiếm thành phố và không theo thời gian vùng.