Quy ước giờ mùa hè ở Phi-gi

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +12 giờ