Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
64.18347
-51.72157
Không rõ

Quy ước giờ mùa hè ở Băng Đảo

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -3 giờ