Quy ước giờ mùa hè ở Ghi-nê (Guinea)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Không lệch với UTC/GMT
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2018