Quy ước giờ mùa hè ở Ấn Độ

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +5:30 giờ