Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
35.69439
51.42151
1178 mét (3864.83 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở I-ran

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +3:30 giờ