Quy ước giờ mùa hè ở Qom

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +3:30 giờ