Quy ước giờ mùa hè ở Shari-i-Tajan

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +3:30 giờ