Quy ước giờ mùa hè ở Côte d'Ivoire

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Không lệch với UTC/GMT