Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
6.82055
-5.27674
214 mét (702.1 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Côte d'Ivoire

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Không lệch với UTC/GMT