Quy ước giờ mùa hè ở Dimbokro

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Không lệch với UTC/GMT