Quy ước giờ mùa hè ở Divo

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Không lệch với UTC/GMT