Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
17.99702
-76.79358
65 mét (213.25 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Ha-mai-ca

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -5 giờ