Quy ước giờ mùa hè ở Lionel Town

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -5 giờ