Quy ước giờ mùa hè ở Kê-ni-a (Kenya)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +3 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2018