Quy ước giờ mùa hè ở Jdaidet el Matn

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +2 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này