Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
19.42847
-99.12766
2240 mét (7349.08 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -6 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này