Quy ước giờ mùa hè ở Veracruz

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -6 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này