Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
-22.55941
17.08323
1656 mét (5433.07 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Na-mi-bi-a (Namibia)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +1 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này