Quy ước giờ mùa hè ở Windhoek

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +1 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này