Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
-41.28664
174.77557
31 mét (101.71 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở New Zealand

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +12 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này