Quy ước giờ mùa hè ở Auckland

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +12 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này