Lưu ý quan trọng:
Hầu hết các thành phố nằm trong New Zealand Standard Time (NZST) khu vực hiện đang quan sát Thời gian tiết kiệm ánh sáng.
Vì vậy, hầu hết các thành phố đang sử dụng New Zealand Daylight Time (NZDT).

Ví dụ về vị trí: Auckland
Sử dụng thanh tìm kiếm ở trên để tìm kiếm thành phố và không theo thời gian vùng.