Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
14.6042
120.9822
13 mét (42.65 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Phi-líp-pin (Phi Luật Tân)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +8 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2021