Quy ước giờ mùa hè ở Phi-líp-pin (Phi Luật Tân)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +8 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2018