Lưu ý quan trọng:
Hầu hết các thành phố nằm trong Pierre and Miquelon Standard Time (PMST) khu vực hiện đang quan sát Thời gian tiết kiệm ánh sáng.
Vì vậy, hầu hết các thành phố đang sử dụng Pierre And Miquelon Daylight Time (PMDT).

Ví dụ về vị trí: Saint-pierre
Sử dụng thanh tìm kiếm ở trên để tìm kiếm thành phố và không theo thời gian vùng.