Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
14.6937
-17.44406
12 mét (39.37 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Xê-nê-gan (Senegal)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Không lệch với UTC/GMT
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2021