Quy ước giờ mùa hè ở Vijongbu

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +9 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2019