Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
6.90278
79.90833
6 mét (19.69 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Xri Lan-ca (Sri Lanka)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +5:30 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2021