Quy ước giờ mùa hè ở Kandy

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +5:30 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2021