Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
33.5102
36.29128
701 mét (2299.87 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Xi-ri (Syria)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +2 giờ