Quy ước giờ mùa hè ở Xi-ri (Syria)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +2 giờ