Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
-6.17486
35.73792
1128 mét (3700.79 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Tan-da-ni-a (Tanzania)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +3 giờ