Quy ước giờ mùa hè ở Makumbako

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +3 giờ