Quy ước giờ mùa hè ở Tabora

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +3 giờ