Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
24.46667
54.36667
6 mét (19.69 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +4 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2020