Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Bang/Tỉnh
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế


Quy ước giờ mùa hè ở Anchorage

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -9 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga