Quy ước giờ mùa hè ở Anchorage

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -9 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này