Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
41.26465
69.21627
424 mét (1391.08 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở U-dơ-bê-ki-xtan (Uzbekistan)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +5 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2019